Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin
telefon: (+48) 52 30 31 301 fax: (+48) 52 30 31 103
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Żninie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF ODP-2021-1
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Żnin.

Termin składania:
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Miejsce składania:
Siedziba Gminy Żnin – Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin

 

Stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin od dnia 1 stycznia 2021 roku.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się stosownie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stosownie do wielkości pojemnika na odpady zmieszane oraz ilości worków na odpady selektywne.
Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe ustalona została zryczałtowana opłata roczna.

Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy opłata stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki 14,00 zł miesięcznie.

Dla nieruchomości niezamieszkałych miesięczna opłata wynosiła będzie:

3,10 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów;
6,30 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów;
12,70 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów;
58,20 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów;
370,40 zł - za pojemnik o pojemności 7000 litrów;
18,10 zł - za worek o pojemności 120 litrów;

Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe zryczałtowana opłata roczna została ustalona w wysokości 150,00 zł.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stosuje się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki ustalonej dla poszczególnych nieruchomości.

Numery rachunków do wpłat pozostają niezmienione, opłaty należy dokonywać z góry, bez wezwania, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, a w przypadku ryczałtowej opłaty za odpady powstające na terenie nieruchomości na których zlokalizowane są domki letniskowe w terminie do dnia 30 kwietnia, roku którego opłata dotyczy.

 

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Żnina o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Żnina w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.