Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin
telefon: (+48) 52 30 31 301 fax: (+48) 52 30 31 103
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Żninie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Formularz ePUAP
Opłaty bez opłat

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Żnin.

Termin składania:
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Miejsce składania:
Siedziba Gminy Żnin – Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin

 

Stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin od dnia 1 stycznia 2020 roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się stosownie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stosownie do wielkości pojemnika na odpady zmieszane.
Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy opłata stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki 11,00 zł miesięcznie w przypadku osób segregujących odpady komunalne oraz 34,00 zł miesięcznie w przypadku osób niesegregujących odpadów.

Dla nieruchomości niezamieszkałych miesięczna opłata wynosiła będzie:
W przypadku segregacji odpadów
19,50 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów;
28,50 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów;
48,50 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów;
163,50 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów;
551,50 zł - za pojemnik o pojemności 7000 litrów

W przypadku braku segregacji odpadów:
33,00 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów;
47,00 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów;
75,00 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów;
248,00 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów;
835,00 zł - za pojemnik o pojemności 7000 litrów

Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe ustalona została zryczałtowana opłata roczna w wysokości 150,00 zł w przypadku segregacji odpadów oraz w wysokości 300,00 zł w przypadku braku segregacji odpadów.
Numery rachunków do wpłat pozostają niezmienione, opłaty należy dokonywać z góry, bez wezwania, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, a w przypadku ryczałtowej opłaty za odpady powstające na terenie nieruchomości na których zlokalizowane są domki letniskowe w terminie do dnia 30 kwietnia, roku którego opłata dotyczy.

 

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Żnina o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Żnina w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.